Close

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Be My Guest, Hospitality & Events V.O.F.

 

De Algemene Voorwaarden van Be My Guest zijn van toepassing op de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.

 

Artikel 1. Definities

Uitzendonderneming

Iedere natuurlijke of rechtspersoon in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. In deze algemene voorwaarden dus Be My Guest, Hospitality & Events (hierna; Be My Guest).


Uitzendkracht

Iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een uitzendonderneming met een uitzendovereenkomst wordt uitgezonden naar een inlener.


ZZP’er

Zelfstandige zonder personeel, in de context van deze algemene voorwaarden ingezet door Be My Guest als arbeidskracht bij de inlener. Be My Guest treedt in deze constructie op als bemiddelaar voor de ZZP’er.


Arbeidskracht

Ofwel uitzendkrachten werkzaam voor Be My Guest, ofwel ZZP’ers waarvoor wij bemiddelen. In onze Algemene Voorwaarden hanteren we dezelfde regels voor uitzendkrachten als voor ZZP’ers, een aantal uitzonderingen daar gelaten. Waar in deze Algemene Voorwaarden dus wordt gesproken over ‘Arbeidskracht’, wordt gesproken over uitzendkrachten en ZZP’ers. Wanneer wordt gesproken over deze individuele groepen, is regelgeving alleen relevant voor de besproken groep.


Inlener

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van Arbeidskrachten.


Inleenovereenkomst

De overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van die uitzendonderneming werkzaamheden zal verrichten. Ook wel genoemd ‘samenwerkingsovereenkomst’, in deze Algemene Voorwaarden standaard inleenovereenkomst.


Uitzendovereenkomst

De arbeidsovereenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van die uitzendonderneming werkzaamheden zal verrichten.


Inlenerstarief

Het afgesproken uurtarief tussen uitzendonderneming en inlener welke inlener verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht. Het inlenerstarief wordt afgesproken in de inleenovereenkomst


Opdracht

De overeenkomst van opdracht tussen Be My Guest en de inlener op basis waarvan Be My Guest een of meerdere arbeidskrachten aan inlener ter beschikking stelt, om onder leiding en toezicht van inlener werkzaamheden te verrichten ofwel op basis waarvan Be My Guest een arbeidskracht met inlener bemiddelt.

 

Opdrachtbevestiging

De door Be My Guest aan inlener vertstrekte bevestiging waarin iedere afzondelijke Opdracht is vermeld, met daarin de specifiek gemaakte afspraken per Opdracht en de nadere gegevens per Opdracht daarin vermeld.

 

AVG

Algemene Verordering Gegevensbescherming en daaraan verwante wet- en regelgeving.

 

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans en daaraan verwante wet- en regelgeving.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de uitzendonderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen de uitzendonderneming en een inlener waarop de uitzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de uitzendonderneming en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.    De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.

3.    Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

4.    De uitzendonderneming is niet gebonden aan Algemene Voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Wijze van facturering

1.    De facturen van uitzendonderneming zijn gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden urenregistratie. De goedkeuring van de gewerkte uren of dagen in de App van Be My Guest geldt als bevestiging van de door de Arbeidskracht gewerkte tijd.

2.    De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de urenregistratie.

3.    Als de Arbeidskracht de gegevens van de urenregistratie betwist, kan de uitzendonderneming het aantal gewerkte uren en bijbehorende kosten factureren volgens de opgave van de Arbeidskracht, tenzij de inlener aantoont dat de urenregistratie correct is.

4.    Bij verschil tussen een bij de uitzendonderneming ingeleverde urenregistratie en het door de inlener behouden afschrift daarvan geldt het bij de uitzendonderneming ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.

5.    In geval de Arbeidskracht werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a BW, is Inlener gehouden tijdig de Arbeidskracht uit te vragen, opdat Be My Guest de Arbeidskracht tijdig kan oproepen. Uitvragen betekent in dit kader het doen van een verzoek aan Be My Guest (mondeling dan wel schriftelijk) om een Arbeidskracht ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden gedurende een bepaalde periode. De oproeptermijn die geldt voor Be My Guest bedraagt tenminste 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden ingeval van een Arbeidskracht waarop de bepalingen van de CAO Horeca- en aanverwant bedrijf van toepassing zijn. Voor alle overige Arbeidskrachten geldt een oproeptermijn van vier kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Binnen deze oproeptermijnen (derhalve van 24 uur repectievelijk 4 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden) kan de uitvraag van de Inlener niet worden gecanceld dan wel worden gewijzigd. Het niet tijdig uitvragen van de Arbeidskracht, het intrekken of wijzigen van deze uitvraag, danwel het eerder naar huis sturen van een Arbeidskracht, komt voor rekening en risico van Inlener. Inlener vrijwaardt Be My Guest voor alle schade dienaangaande.

6.    De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van de uitzendonderneming zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald.

7.    Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen, wijzigen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst. Ook financiele wijzigingen ten aangaande van wet- en regelgeving rondom het werken met ZZP’ers zullen worden doorberekend in het overeengekomen uurtarief.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

1.    Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de uitzendonderneming werken voor de inlener bevrijdend.

2.    Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de Arbeidskracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de uitzendonderneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

3.    Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.

4.    Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enige door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener een vertragingsrente van 0,1% per dag over het bruto factuurbedrag aan de uitzendonderneming verschuldigd, tevens wordt er eenmalig € 25,- als zijnde administratiekosten in rekening gebracht.

5.    Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van de onderneming, te bereken over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 750,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1.    Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als gevolg van;

 

a.     De terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht door de uitzendonderneming aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die Arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem of haar gestelde vereisten.

b.    Eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de Arbeidskracht

c.     Toedoen of nalaten van de Arbeidskracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.

2.    Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de uitzendonderneming nimmer aansprakelijk.

3.    De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

4.    In ieder geval dient de inlener de uitzendonderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Arbeidskracht of derden, tot vergoeding van als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Arbeidskracht of derden.

5.    De in lede 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitzendonderneming en/of diens leidinggevend personeel.

6.    De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

Artikel 6. Overmacht

1.    In geval van overmacht van de uitzendonderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de uitzendonderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

2.    Zodra zich bij de uitzendonderneming een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.

3.    Zoals de overmacht toestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de uitzendonderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.

4.    Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na de zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan de uitzendonderneming verschuldigde vergoedingen, welke betrekken hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan de uitzendonderneming te betalen.

5.    De uitzendonderneming is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de leenovereenkomst als in lid 4 van dit artikel bedoeld. 

6.    Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan; werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enige daar gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

 

Artikel 7. Geschillen

1.    Op de inleenovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.    Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Artikel 8. Het inlenen van uitzendkrachten

1.    De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Op de uitzendovereenkomst is de Horeca CAO van toepassing. Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.

2.    Bij het ter beschikkingstellen van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De uitzendonderneming heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

3.    Inlener dient voor aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan Be My Guest schriftelijk te bevestigen dan wel te informeren over;

       De datum waarop de uitzendkracht de werkzaamheden dient aan te vangen

       De verwachte duur van de Opdracht, de werktijden en het aantal te verwachten werkuren per week of periode.

       De aard en/of nadere bijzonderheden van de te verrichten werkzaamheden door de uitzendkracht.

       De locatie(s) waar de werkzaamheden door de uitzendkracht moeten worden verricht.

       Het aantal uren/dagen en eventuele specifieke voorschriften met betrekking tot de urenregistratie en verslaglegging die Inlener verwacht van de uitzendkracht.

       Eventuele ervaring, opleiding, kwalificaties, toestemmingen van de beroepsorganen waarvan Inlener wenst dat de uitzendkracht daarover beschikt.

       Eventuele op de locatie geldende regels, beleid op het gebied van IT-toegang, veiligheid, gebruik van procedures of beleid waarvan Inlener wenst dat deze worden nageleefd door de uitzendkracht en kopieen van dergelijke eventuele beleidsstukken/procedures.

 

Artikel 9. De bemiddeling van een ZZP’er

1.    Bij de bemiddeling van een ZZP’er treedt Be My Guest op als bemiddelingsbureau, Be My Guest rekent daarbij een bemiddelingsfee door aan de inlener voor de verrichtte werkzaamheden door ZZP’er. Vanwege duidelijke communicatie richting inlener hanteert Be My Guest veelal dezelfde richtlijnen riching de inlener aangaande het inzetten van uitzendkrachten of ZZP’ers.

2.    Bij de bemiddeling van de ZZP’er door Be My Guest aan de inlener, werkt de ZZP’er feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De uitzendonderneming heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

3.    Inlener dient voor aanvang van de terbeschikkingstelling van een ZZP’er aan Be My Guest schriftelijk te bevestigen dan wel te informeren over;

       De datum waarop de ZZP’er de werkzaamheden dient aan te vangen

       De verwachte duur van de Opdracht, de werktijden en het aantal te verwachten werkuren per week of periode.

       De aard en/of nadere bijzonderheden van de te verrichten werkzaamheden door de ZZP’er.

       De locatie(s) waar de werkzaamheden door de ZZP’er moeten worden verricht.

       Het aantal uren/dagen en eventuele specifieke voorschriften met betrekking tot de urenregistratie en verslaglegging die Inlener verwacht van de ZZP’er.

       Eventuele ervaring, opleiding, kwalificaties, toestemmingen van de beroepsorganen waarvan Inlener wenst dat de ZZP’er daarover beschikt.

       Eventuele op de locatie geldende regels, beleid op het gebied van IT-toegang, veiligheid, gebruik van procedures of beleid waarvan Inlener wenst dat deze worden nageleefd door de uitzendkracht en kopieen van dergelijke eventuele beleidsstukken/procedures.

4.    ZZP’er is zelf verantwoordelijk voor het vinden van vervanging. Het staat ZZP’er vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. ZZP’er melt voorafgaand aan de vervanging aan Be My Guest wie de werkzaamheden namens hem/haar uitvoert. Daarbij heeft de inlener niet het recht de vervanger(s) te weigeren. In alle gevallen waarin ZZP’er zich laat vervangen blijft Be My Guest verantwoordleijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 9. Beloning en overige vergoeding van de uitzendkracht of ZZP’er.

1.    De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie lid 4 en lid 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

2.    Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten;

a.    Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal

b.    De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan gecompenseerd worden in tijd en/of geld.

c.     Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst.

d.    Initiële loonstijgingen

e.    Onbelaste kostenvergoedingen; reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie.

f.      Periodieken

3.    De inlener informeert de uitzendonderneming tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien de inlener de uitzendonderneming onjuiste inlichtingen verstrek over deze componenten is de uitzendonderneming gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht alsmede het tarief van de inlener dienovereenkomstig te corrigeren en bij de inlener in rekening te brengen, ook naderhand wanneer is geconstateer dat opdracht is beeindigd en door onjuiste informatieverstrekking van Inlener een verkeerd arbeidsloon is uitbetaald aan Arbeidskracht.

4.    Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen uitzendonderneming, uitzendkracht en inlener. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.

5.    De minimaal uit te vragen werktijd is te allen tijde 4 uur.

6.    Het uurtarief dat Be My Guest hanteert richting zijn ZZP’ers zal altijd minimaal voldoen aan de laatste wet- en regelgevind en eventuele vastgestelde minimum uurtarieven.

7.    Inlener garandeert en zegt toe dat alle informatie die onder deze algemene voorwaarden aan Be My Guest zijn verstrekt juist en volledig zijn. Inlener is aansprakelijk voor de schade die voor Be My Guest voortvloet uit het niet, niet-volledig of onjuist verstrekken van informatie aan Be My Guest. De Inlener vrijwaart hiervoor Be My Guest volledig.

 

Artikel 10. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht of zelfstandige

1.    Als de inlener met een hem door de uitzendonderneming ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij de uitzendonderneming daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg over de mogelijkheden. Als uitgangspunt geldt dat de Inlener aan Be My Guest een redelijke vergoeding is verschuldigd. Be My Guest besteed veel tijd en geld aan werving en selectie maar ook aan training van de uitzendkrachten. Inlener wordt geacht een gezond ondernemersklimaat in stand te houden en uitzendkrachten of zelfstandigen welke werkzaam zijn via uitzendonderneming niet direct of indirect te benaderen voor een direct dienstverband bij inlener.

2.    De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

3.    De Inlener staat het vrij om een arbeidsverhouding aan te gaan met de uitzendkracht nadat de uitzendkracht tenminste 1600 uur ter beschikking is gesteld door Be My Guest aan de inlener en deze uren zijn betaald door de inlener.

4.    In geval de Inlener voor het bereiken van deze norm van 1600 uur desondanks een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht, is Be My Guest een ineens opeisbaar bedrag als overnamefee verschuldigd aan Be My Guest gelijk aan het afgesproken uurtarief maal 1600 uur minus het aantal gewerkte en gefactureerde aantal uren. Be My Guest zal terzake deze overnamefee danwel bemiddelingsfee een factuur sturen aan Inlener. De betalingsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze factuur.

5.    Inlener is de in het vorige lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen 6 kalendermaanden nadat de terbeschikkingstelling aan Inlener is geeindigd, rechtstreeks of via derden bij Inlener solliciteert, of indien de inlener de uitzendkracht binnen 3 maanden nadat de terbeschikkingstelling aan Inlener is geeindigd rechtstreeks of derden benadert, en Inlener naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

6.    Het is inlener niet toegestaan om de ZZP’er concurrende werkzaamheden aan te bieden zonder tussenkomst van Be My Guest binnen 6 maanden na afloop van de laatste opdracht tussen ZZP’er en Be My Guest. Inlener verbeurt bij overtreding van dit verbod een dadelijk zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare bemiddelingsfee van € 2500,00 per gebeurtenis, te betalen aan uitzendondernerming, zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.

 

Artikel 11. Selectie van arbeidskrachten

1.    De Arbeidskracht wordt door de uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van de bij de uitzendonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare Arbeidskrachten en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan de uitzendonderneming verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

2.    Niet functie relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de uitzendonderneming niet worden gehonoreerd.

3.    De inlener heeft het recht om, als een Arbeidskracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, dit binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden aan de uitzendonderneming kennis te maken. In dat geval is de inlener gehouden de uitzendonderneming minimaal te betalen de aan de Arbeidskracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 12. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens de uitzendonderneming

1.    De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Arbeidskracht. De inlener verstrekt de Arbeidskracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de Arbeidskracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

2.    Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de Arbeidskracht en de uitzendonderneming de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Arbeidskracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Wanneer arbeid van Arbeidskracht plaats vindt op verschillende locaties of uitzonderlijke situaties of locaties, verstrekt inlener aan Arbeidskracht een LMRA (Last Minute Risk Analysis).

3.    De inlener zal de door hem ingeleend Arbeidskracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder dienst toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van de uitzendonderneming.

4.    De inlener is tegenover de Arbeidskracht en uitzendonderneming aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht alles met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.

5.    Als de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de schade aan bedoelde personen, tenzij schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht, alles met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.

6.    De inlener zal de uitzendonderneming te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de uitzendonderneming ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent de uitzendonderneming de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de uitzendonderneming tegen de inlener geldend te maken.

7.    De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle direct en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 13. Identificatie en persoonsgegevens.

1.    De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel en geldend identiteitsdocument.

2.    De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Arbeidskracht als vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen in de AVG en de Wet bescherming persoonsgegevens.

3.    De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat inlener zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

 

Artikel 14. Afsluitende bepalingen

1.    Be My Guest behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Telkens de meest actuele versie van de algemene voorwaarden van Be My Guest zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten.

2.    Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Be My Guest, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

3.    Indien door enige juridische instantie wordt geoordeeld dat een bepaling, artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig, onrechtmatig of anderszins onafdwingbaar is blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaaren volledig en voor zover toegestaan bij wet van kracht.